GDPR

Veb sajt koristi kolačiće u smislu personalzacije sadržaja, korišćenja funkcija društvenih medija i analize saobraćaja.

Za više informacija pogledajte Zaštita privatnosti

Prihvatam

SN linkovi

Moja AVIA lnk

Srpski
Srpski Engleski

Pretraga

AVIA Portal

SMS servis

Obaveštenje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Poštovani,

u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – dalje: Zakon), svojim potpisom potvrđujete da pristajete da se podaci koji se odnose na Vas obrade u svrhu analize prijavljenih kandidata za popunu slobodnih radnih mesta u Radun AVIA doo Novi Sad, i to: ime, prezime, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa, završena škola, stručna sprema, rad kod prethodnih poslodavaca, biografija, CV, fotografije.

Rukovalac podacima o ličnosti je: Radun AVIA doo Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 2a, Novi Sad, zakonski zastupnik Vjekoslav Čović, kancelarija@radunavia.co.rs, 021/424-902;424-911.

Prava lica prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti:

  1. svrha nameravane obrade je analiza prijavljenih kandidata
  2. podaci se čuvaju do 3 godine
  3. podaci se koriste isključivo za interne potrebe i ne otkrivaju se trećim licima niti se iznose van zemlje.

Pored navedenih informacija, pružam Vam istovremeno, tj. u trenutku prikupljanja podataka koji se na Vas odnose i dodatne informacije koje mogu da budu neophodne da bi se obezbedila poštena i transparentna obrada tih podataka, i to:

  1. imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona;
  2. imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vrši na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona (pristanak lica na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha) ili na osnovu člana 17. stav 2. tačka 1) Zakona (izričit pristanak lica na koje se podaci odnose za obradu za jednu ili više svrha obrade, osim ako je zakonom propisano da se obrada ne vrši na osnovu pristanka);
  3. imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona;
  4. automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona, kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.

O eventualnoj nameri da Vaše podatke obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužni smo i izvršićemo dužnost da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i ovom prilikom.

 

Radun AVIA doo Novi Sad