RADUN AVIA

Pravila nagradne igre ‚‚Da ti rezervoar pukne od sreće!"

На основу Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ("Службени гласник РС" 129/04), као и Правилника о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и о начину извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама ("Службени гласник РС" 129/04) и Одлуке директора привредног друштва PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA RADUN AVIA DOO NOVI SAD број 285/2018 од дана 01.11.2018. године, донета су:


ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА
Да ти резервоар пукне од среће!“

Овим Правилима PREDUZEĆЕ ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA RADUN AVIA DOO NOVI SAD (у даљем тексту: приређивач) организује наградну игру у роби и услугама под називом Да ти резервоар пукне од среће! и дефинише све одредбе од значаја за организовање наградне игре у роби и услугама.


I. ПРИРЕЂИВАЧ

 

Приређивач наградне игре је PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA RADUN AVIA DOO NOVI SAD, Пут Шајкашког одреда 2а, Нови Сад, матични број: 08761191, ПИБ: 100731198, законски заступник: Божидар Аџић, директор.

 

На основу овлашћења поверених од стране Скупштине привредног друштва RADUN AVIA DOO NOVI SAD са седиштем на адреси Пут Шајкашког одреда 2 а, уписано у Регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре Републике Србије, члана 46-49 Уговора о изменама и допунама уговора о оснивању привредног друштва PREDUZEĆЕ ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA RADUN AVIA DOO NOVI SAD, директор Друштва и законски заступник Божидар Аџић донео је одлуку о приређивању наградне игре у роби и услугама бр. 285/2018 дана 01.11.2018. године.

 

II. НАЗИВ НАГРАДНЕ ИГРЕ И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

 

Приређивач организује наградну игру у роби и услугама.

Назив наградне игре је Да ти резервоар пукне од среће!“.

Наградна игра се организује на територији Републике Србије (без Косова и Метохије) у периоду од 17. децембра 2018. до 15. јануара 2019. године.


III. УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ

 

Право учешћа у наградној игри имају сва пунолетна физичка лица са пребивалиштем у Републици Србији (без Косова и Метохије).

 

У наградној игри не могу учествовати лица запослена код:

 

  • приређивача наградне игре,
  • BENZINSKA STANICA RADUN LJUBICA RADUN PREDUZETNIK NOVI SAD, Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 1ц, матични број:50407209
  • привредног друштва GMD SOLUTIONS d.o.o. BEOGRAD, Београд, улица Љешка 1, матични број: 21348848
  • свих правних субјеката који учествују у организовању ове наградне игре,

 

као и чланови најужих породица (супружници, деца, родитељи и рођена браћа и сестре уколико са њима живе у заједници).

 

Приређивач задржава право да, по сопственом нахођењу, изврши мере провере горе наведених чињеница.

IV. УПУТСТВО ЗА УЧЕШЋЕ У НАГРАДНОЈ ИГРИ

 

Да би учествовао у наградној игри, учесник треба да у време трајања наградне игре на било којој од бензинских станица „Radun AVIA“ (у Прилогу 1 ових Правила налази се списак свих бензинских станица које учествују у наградној игри) на једном фискалном рачуну оствари минимални износ куповине од 2.000,00 динара.

Минимални износ од 2.000,00 динара не укључује куповину цигарета и дуванских производа, односно услов из става 1. је испуњен само у случају куповине других производа у минималном износу од 2.000,00 динара.

Уколико је на фискалном рачуну, поред других производа, евидентирана и куповина цигарета и дуванских производа, на рачуну мора бити евидентирана куповина у износу од 2.000,00 динара која се односи на друге производе.

 

Неће се сматрати да је испуњен услов уколико учесник оствари куповину датог минималног износа од 2.000,00 динара као збир више појединачних куповина, које су евидентиране на различитим фискалним рачунима.

 

Фискални рачуни преузети на основу корпоративних БИЗНИС картица Radun AVIA не учествују у наградној игри.

Сваки фискални рачун у минималном износу од 2.000,00 динара на бензинским станицама „Radun AVIA“ има нефискални исечак.

Нефискални исечак садржи јединствени код који се састоји од 10 карактера, односно цифара.

Сваки потрошач који испуњава услов за учешће у наградној игри постаје учесник наградне игре слањем јединственог кода путем СМС поруке на четвороцифрени број 4488.


Број 4488 доступан је за слање СМС-а почев од 17.12.2018. године у 00:01 часова за оне објекте који раде 24ч, односно од почетка рада оних објеката који не раде 24ч па све до 14. јануара 2019. године у 23:59 часова.

СМС порука се тарифира по цени стандардног СМС-а за МТС, ВИП и Теленор мрежу.

Сваки учесник је дужан да сачува фискални рачун и нефискални исечак са јединственим кодом као доказ о куповини до краја наградне игре.

Све информације о наградној игри и преузимању награда (где, када и на који начин се награде могу преузети) налазе се на интернет сајту http://radunavia.rs


V.
НАГРАДЕ И НАГРАДНИ ФОНД

 

У наградној игри, следеће награде са спецификацијом и вредношћу у динарима биће додељене добитницима наградне игре:

 

 

ТАБЕЛА 1. НАГРАДНИ ФОНД У РСД

Врста
награде

Назив награде

Укупан број
награда

ЦЕНА/КОМ РСД

ЦЕНА УКУПНО РСД

Недељне
награде

“Radun AVIA Ваучер - Картица
за
куповину моторног горива у вредности 5.000,00 РСД

20

5.000,00 динара

100.000,00 динара

Недељне
награде

Продужени викенд за 2 особе на Златибору – најам апартмана „Маслачак“ Златибор на бази 2 ноћења

12

9.462,00 динара са ПДВ-ом

113.544,00 динара
са ПДВ-ом

Прва
главна
награда

“Radun AVIA Ваучер- Картица за куповину моторног горива у
вредности
200.000,00 РСД

1

200.000,00 динара

200.000,00 динара

Друга
главна
награда

7 дана на Златибору за 2 особе – најам апартмана „Маслачак“ Златибор на бази 6 ноћења

1

28.385,00 динара
са ПДВ-ом

28.385,00 динара
са ПДВ-ом

НАГРАДЕ УКУПНО РСД

 

 

 

441.929,00 динара са ПДВ-ом

 

Наградни фонд чини роба и услуге. Награде се не могу заменити за новац, друге награде или услуге. Наградни фонд се састоји од:


1.
Недељне награде:


Ø 20 х „Radun AVIA“ Ваучер - Картице за куповину моторног горива у вредности 5.000,00 РСД (бензин БМБ 95, бензин БМБ 98, ЕВРО дизел, АВИА ГОЛД ЕВРО дизел, течни нафтни гас, гасно уље). Рок важења ваучера/картице је месец дана – најкасније до 20.02.2019. године;
Ø 12 x Продужени викенд за 2 особе на Златибору – апартмански смештај на бази 2 ноћења у апартманима „Маслачак“ Златибор, која се састоји од:

-          Апартмански смештај у центру Златибора – најам апартмана „Маслачак“ са урачунатим боравишним таксама и осигурањем;

-          3 дана на бази 2 ноћења за 2 особе;

-          Храна и превоз нису укључени у награду;

-          Период коришћења награде „Продужени викенд на Златибору за 2 особе“ је до 01.07.2019. год.

Недељно ће бити додељене 3 ове награде.


2. Главне награде:


Ø Прва главна награда: 1 x „Radun AVIA“ Ваучер- Картица за куповину моторног горива у вредности 200.000,00 РСД (бензин БМБ 95, бензин БМБ 98, ЕВРО дизел, АВИА ГОЛД ЕВРО дизел, течни нафтни гас, гасно уље). Ваучер - Картица се не може заменити за новац нити било коју другу награду.

Рок важења „Radun AVIA“ Ваучер- Картице за куповину моторног горива у вредности 200.000,00 РСД је најкасније до 31.12.2019. године.
Ø Друга главна награда: 1 x 7 дана на Златибору за 2 особе – апартмански смештај на бази 6 ноћења у апартманима „Маслачак“ Златибор, која се састоји од:

-          Апартмански смештај у центру Златибора – најам апартмана „Маслачак“ са урачунатим боравишним таксама и осигурањем;

-          7 дана на бази 6 ноћења за 2 особе;

-          Храна и превоз нису укључени у награду;

-          Период коришћења награде „Продужени викенд на Златибору за 2 особе“ је до 01.07.2019. год.


VI.
ИЗВЛАЧЕЊЕ НАГРАДА
Сви учесници наградне игре по основу послатих јединствених кодова путем СМС-а, биће сврстани у базу података из које ће се извлачити добитници награда.
Извлачење недељних награда –
Сви учесници који у току једнe недеље трајања наградне игре остваре условну куповину и пошаљу СМС на број 4488 са одговарајућим кодом, биће сврстани у базу података из које ће сам систем путем одговарајућег софтвера на основу дефинисаног алгоритма, аутоматски извући добитнике по принципу случајног избора.

Термини извлачења добитника недељне награде су:
- 24.
12.2018. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 17.12. у 00:01ч
до 23.1
2.2018. године у 23:59ч). Биће извучено 8 добитника.
- 31.1
2.2018. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 24.12. у 00:00ч
до 30.1
2.2018. године у 23:59ч). Биће извучено 8 добитника.
- 07.
01.2019. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 31.12. у 00:00ч
до 06.
01.2019. године у 23:59ч). Биће извучено 8 добитника.
- 14.
01.2019. године (учествују лица која су послала одговарајући СМС у периоду од 07.01. у 00:00ч
до
13.01.2019. године у 23:59ч). Биће извучено 8 добитника.

Једно лице не може бити добитник НЕДЕЉНЕ награде више пута. Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ГЛАВНЕ награде. Објављивање добитника недељних награда биће вршено на интернет сајту http://radunavia.rs најкасније у року од 15 дана од дана извлачења добитника награда.

Извлачење главних награда - Сви учесници који у току трајања наградне игре остваре условну куповину и пошаљу СМС на број 4488 са одговарајућим кодом биће уврштени у базу података из које ће сам систем уз помоћ одговарајућег софтвера на основу дефинисаног алгоритма аутоматски извући добитника по принципу случајног избора. Систем ће се активирати притиском на тастер “space”.

Термин извлачења добитника главних награда је 15.01.2019. године и у извлачењу учествују лица која су послала СМС на број 4488 са одговарајућим кодом у периоду од 17.12.2018. године у 00:01ч до 14.01.2019. у 23:59ч. Биће извучено укупно 2 добитника главних награда. Једно лице не може бити добитник ГЛАВНЕ НАГРАДЕ оба пута. Добитник НЕДЕЉНЕ награде може бити добитник ГЛАВНЕ награде. Објављивање добитника главне награде биће вршено на интернет сајту http://radunavia.rs најкасније у року од три дана од дана извлачења добитника награда.

За сваку поједину награду, биће извучена по два резервна добитника. Први резервни добитник је следећи извучен учесник након првог извученог добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник буде из било ког разлога прописаног овим правилима, дисквалификован као добитник. Други резервни добитник је следећи извучен учесник након првог извученог резервног добитника и који ће добити награду у случају да прво извучени добитник и прво извучени резервни добитник буду дисквалификовани као добитници из било ког разлога прописаног овим правилима.

VII. НАДЗОР НАД ПОСТУПКОМ ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА НАГРАДНЕ ИГРЕ

Утврђивање и извлачење добитника наградне игре спроводи се уз надзор трочлане комисије која је именована одлуком Приређивача бр. 296/2018 од 08.11.2018., и то су:
Синиша Ратковић, директор Сектора комерцијале „Radun AVIA“ – председник комисије;
Татјана Томић, менаџер Сектора правних, кадровских и општих послова „Rаdun AVIА“ – члан комисије;
Маријана Вујовић, маркетинг менаџер „Radun AVIA – члан комисије.

Комисија ће вршити надзор да ли је добитник учествовао у наградној игри у складу са овим Правилима.

Поступак утврђивања добитника потврдиће записник којим ће се евидентирати: место и време утврђивања добитника, датум одобрења наградне игре, датум и назив дневног листа у коме су објављена правила наградне игре, име и презиме лица које је водило поступак утврђивања, имена и презимена председника и чланова комисије, начин утврђивања добитника, број телефона, број добитног кода, као и назив и вредност награде појединог добитника.


VIII. ОБАВЕШТАВАЊЕ ДОБИТНИКА О ОСВОЈЕНИМ НАГРАДАМА

Добитник НЕДЕЉНЕ награде ће бити обавештен од стране приређивача позивом на број мобилног телефона са ког је послао СМС за учешће у наградној игри, о награди коју је освојио. Приређивач ће добитника недељне награде обавестити и слањем СМС-а да је добитник награде у овој наградној игри и позвати га да најкасније у року од 5 дана, од момента пријема СМС поруке, приступи у просторије објекта у којем је извршио куповину и преузме награду. Уколико се добитник не јави и не преузме награду у остављеном року, губи право на награду и иста ће бити додељена првом резервном добитнику.

Приређивач ће добитнике ГЛАВНИХ награда обавестити позивањем броја мобилног телефона минимум два узастопна дана за редом у различито време, а уколико се добитник не јави, приређивач ће му послати СМС којим ће га обавестити да је добитник награде у овој наградној игри и позвати га да се јави најкасније у року од 3 дана (најкасније до 18.01.2019. године) од дана пријема СМСа, на телефон приређивача на број 021/42-49-11 у времену од 08:00 до 16:00 часова, од понедељка до петка, осим у време државних празника, и овлашћеном лицу Приређивача саопшти своје име и презиме, адресу пребивалишта, јединствени матични број грађана, контакт телефон.

Уколико се добитник награде не јави Приређивачу у остављеном року, губи право на награду, која ће бити додељена првом резервном добитнику, као што је објашњено у члану VI ових Правила.


IX. УРУЧИВАЊЕ НАГРАДА

Све награде Приређивач ће уручити у објектима у којима је потрошач извршио куповину и то најкасније до 25.01.2019. године, осим главних награда које ће бити уручене у седишту Приређивача на адреси Пут Шајкашког одреда 2а, Нови Сад. При преузимању награде, добитник награде је дужан да овлашћеном лицу покаже на увид оригинал фискални рачун и нефискални исечак са јединственим кодом као доказ да је извршио куповину.

При преузимању награда, добитник или особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем, попуњава и потписује изјаву о преузимању награде и по потреби посебан уговор чиме престају све даље обавезе Приређивача наградне игре према добитнику, а све у складу са позитивним прописима. Образац изјаве садржи податак о називу награде, имену и презимену добитника, ЈМБГ и његову адресу. Добитници главних награда су дужни да Приређивачу доставе тачан ЈМБГ, јер је тај податак неопходан за плаћање пореза на доходак грађана у складу са овим Правилима.

Освојене награде не могу се заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.


X.
ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ

Правила наградне игре биће објављена 15 дана пре отпочињања наградне игре у дневном листу „Данас“ као средству јавног информисања који се дистрибуира на територији целе Србије, као и на интернет сајту Приређивача http://radunavia.rs. Поред наведеног, Правила игре ће бити депонована у свим малопродајним објектима приређивача и/или истакнута на видном месту у виду кратког извода из Правила наградне игре. Правила игре остају истакнута све до уручења свих награда.


XI.
ПРЕКИД НАГРАДНЕ ИГРЕ

Наградна игра може бити прекинута једино у случају више силе, укључујући и немогућност приређивача да заврши игру из разлога који стоје ван његове воље. У том случају, Приређивач ће јавно обавестити учеснике о прекиду игре, разлозима за прекид и датуму прекида наградне игре. У случају отказивања или прекида наградне игре, Приређивач не одговара за било какву штету која може настати услед прекида наградне игре у смислу овог члана.


XII. ОДГОВОРНОСТ ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА У ИГРИ

Приређивач гарантује да ће се приликом организовања наградне игре, у свему придржавати наведених Правила и релевантних закона. Приређивач задржава право да дисквалификује учеснике који не поштују правила. Приређивач гарантује да ће добитницима доделити награде описане у члану VI те да исте ни у ком случају не могу бити замењене за нова.


XIII. САГЛАСНОСТ

Сви учесници сагласни су са правилима наградне игре, с тим да добитник награде такође пристаје:

-да се његови подаци о личности који су доступни приређивачу чувају у складу са Законом о заштити података о личности и да исти могу бити коришћени само у маркетиншке сврхе приређивања наградне игре искључиво уз њихову претходну сагласност сходно члановима 10. и 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009- др.закон, 68/2012- одлука УС и 107/2012);

-да се његово име јавно објави у складу са позитивним прописима;

-да се његови лични подаци: име, презиме, слика и видео материјал, могу од стране приређивача
користити
у рекламне сврхе без икакве накнаде, а искључиво у сврхе приређивања ове наградне игре и искључиво уз њихову претходну сагласност сходно члановима 10. и 15. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 97/2008, 104/2009- др.закон, 68/2012- одлука УС и 107/2012).
Учесници и добитници у овој наградној игри сагласни су да је сав горе поменути материјал власништво приређивача, те се обавезују да ће се уздржати од било каквих поступака према приређивачу по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала.

XIV. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ У СПОРОВИМА

Сви захтеви за доделу награда које Приређивач буде примио након истека рока трајања наградне игре или рокова за остваривање појединих права предвиђених овим Правилима неће се разматрати, нити ће на основу тих захтева учесник-играч остваривати било каква права према Приређивачу. Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима.


XV. ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

Све захтеве у вези са квалитетом награда, добитници ће упутити директно Приређивачу. Приређивач неће сносити одговорност за претрпљену материјалну или нематеријалну штету (укључујући стварну штету и измаклу добит), насталу као последица учестовања у наградној игри и освајања награда, изузев одговорности која се не може законски изузети.


XVI. ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА

Приређивач се обавезује да уместо добитника плати порез на добитке од игара на срећу, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

XVII. ТРОШКОВИ

Трошкове организовања наградне игре сноси Приређивач.


XVIII. ОБЈАВЉИВАЊЕ

Фонд добитака наградне игре и коначни резултати игре биће објављени на интернет сајту http://radunavia.rs најкасније до 30.01.2019. године. Правила наградне игре биће депонована код приређивача. По окончању наградне игре, приређивач ће у року од 15 дана обавестити Пореску управу, Сектор за девизне и мењачке послове и игре на срећу о резултатима наградне игре са подацима о фонду добитака са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности и добитницима.


XIX. НАДЛЕЖНОСТ У СЛУЧАЈУ СПОРОВА

У случају спора надлежан је стварно надлежан суд у Новом Саду.


XX. СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности Министра финансија.

 


Нови Сад, 13.11.2018. године
За PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA RADUN AVIA DOO NOVI SAD, ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА 2А, НОВИ САД


___________________________________

Божидар Аџић, директорПрилог 1 уз ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА
Да ти резервоар пукне од среће! за PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA RADUN AVIA DOO NOVI SAD, ПУТ ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА 2А, НОВИ САД


___________________________________

Божидар Аџић, директор

 

Прилог 1

Списак бензинских станица којe учествују у наградној игри:

БС Нови Сад 1

Нови Сад

Пут Шајкашког одреда 2а

021/424-911

БС Нови Сад 2

Нови Сад

Пут Шајкашког одреда 1ц

021/452-078

БС Нови Сад 3

Нови Сад

Булевар Јаше Томића 12

021/6339-444

БСВ Ветерник

Нови Сад

Новосадски пут 147

063/424-632

БС Руменка 2

Руменка

Ослобођења бб

021/384-0364

БС Руменка 1

Руменка

Угао Ослобођења и ЈНА

021/384-0365

БС Госпођинци

Госпођинци

Вука Kараџића бб

021/836-032

БС Сириг

Сириг

Међународни пут бб

021/849-010

БС Kањижа

Kањижа

Милоша Обилића бб

024/4879-111

БС Горјани

Горјани

Горјани бб

031/546-333

БС Стопања

Стопања

Стари Трстеник бб

037/727-570

БС Прељина

Прељина

Прељина бб

032/381-010

БС Зрењанин

Зрењанин

Тихомира Остојића бб

023/581-320

БС Хртковци

Хртковци

Владимира Назора бб

022/455-018

БС Kрагујевац

Kрагујевац

Драгослава Срејовића бб

034/356-798

БС Богојево

Богојево

Дунавски пут бб

025/574-2210

БС Рума

Рума

Вука Kараџића бб

022/473-810

БС Чента

Чента

Нушићева бб

023/899-050

БС Војка

Војка

Цара Душана бб

022/2301-027

БС Дољевац

Дољевац

Село Дољевац бб

018/817-611

БС Хоргош село

Хоргош

Kањишки пут бб

063/620-874

БС Башаид

Башаид

Војвођанска бб

063/620-767

БС Бачко Градиште

Бачко Градиште

Новосадски пут бб

063/621-304

 

БС Радун

Бачка Паланка

Бранка Бајића бб

021/6040-011

 

 

Ovaj sajt u skladu sa evropskom regulativom radi boljeg korisničkog iskustva i pravilnijeg prikazivanja sadržaja koristi kolačiće (eng. cookies).
Više o kolačićima pročitajte u "Uslovima korišćenja".

Slažem se