RADUN AVIA

Uslovi za loyalty kartice

1) ŠTA JE LOYALTY KARTICA?

LOYALTY KARTICA je kartica sa magnetnim tragom, koja vlasniku prilikom identifikacije na našim objektima omogućuje ostvarenje popusta  na sve  vrste goriva i deo dodatnog asortimana u skladu sa tržišnim uslovima.  Naši redovni kupci na ovaj način mogu ostvariti značajne uštede u kućnom budžetu.

Takođe, naš sistem evidentira promet koji kupci, vlasnici LOYALTY kartice ostvaruju i omogućuje nam da verne kupce NAGRADIMO. Na svakih šest meseci, zavisno od ostvarenog prometa, vlasnici kartica dobijaju prigodne poklone.

Radun AVIA u ponudi ima 4 tipa loyalty kartice:

 • ØBONUS kartica – namenjna svim punoletnim fizičkim licima koja imaju vozačku dozvolu.
 • ØTAXI kartica – namenjena članovima taxi udruženjima i pravnim licima u čiju delatnost spada prevoz putnika.
 • ØAGRO kartica – namenjena poljoprivrednicima, zadrugama i društvima koja se bave poljoprivrednom delatnošću.
 • ØPARTNER kartica – namenjena radnicima partnerskih preduzeća, privrednih društava, udruženja građana i sindikalnih organizacija.

2) OPŠTE ODREDBE

Sticanjem LOYALTY kartice  ostvaruje se poslovna saradnja ugovornih strana u postupku prodaje robe i usluga, goriva za motorna vozila i druge robe, putem Loyalty kartica, u svemu prema uslovima iz ove pristupnice i Opštih uslova za korišćenje Loyalty Kartice.

Korišćenje jednom stečene Loyalty kartice je neograničeno vremenskim periodom sve dok traje promotivna prodaja vlasnicima Loyalty kartica, pod uslovom da je kartica i dalje tehnički ispravna Izdavalac kartice ima pravo da poništi/blokira karticu u slučaju zloupotrebe ili neispunjenja ugovorenih obaveza.

U slučaju tehničke neispravnosti, vlasnik Loyalty kartice ima pravo na sticanje nove u roku propisanom za izdavanje iste.

Vlasnik kartice može se odreći prava na korišćenje iste iz bilo kog razloga. Vraćanje Loyalty kartice izdavaocu, smatraće se kao raskid ugovora.

RADUN AVIA se obavezuje da će kupca, vlasnika Loyalty kartice, uredno snabdevati  gorivima i ostalom robom u traženim količinama, u zavisnosti od ponude na tržištu i utvrđene dinamike. RADUN AVIA može privremeno obustaviti isporuku robe u slučaju većih poremećaja na tržištu naftnih derivata, u slučaju više sile, kao i u drugim opravdanim slučajevima. Loyalty kartica ne omogućuje njenom vlasniku posebne prednosti  u odnosu na ostale kupce Radun AVIA, u slučaju nestašice goriva, redovima za naplatu goriva, i sl.

Nakon prijema pristupnice i provere dokumentacije, RADUN AVIA će, ukoliko su ispunjeni uslovi za sticanje Loyalty kartice,  istu izdati u predviđenom roku (najduže 10 dana od podnošenja zahteva).

Izrada Loyalty kartice se ne naplaćuje.

Gubitak Loyalty kartice vlasnik  je dužan da prijavi na najbližoj RADUN AVIA benzinskoj stanici, u pismenoj formi, sa svim podacima.

3) USLOVI

Da bi FIZIČKO LICE steklo pravo na LOYALTY karticu, treba da ispunjava sledeće uslove:

 • Da je punoletno
 • Da poseduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije
 • Da pristane na Opšte uslove dobijanja i korišćenja Loyalty kartice koji su istaknuti u prostorijama Radun AVIA.

Da bi PRAVNO LICE/PREDUZETNIK/UDRUŽENJE GRAĐANA/SINDIKALNA ORGANIZACIJA steklo pravo na Loyalty karticu, treba da ispunjava sledeće uslove:

 • Da je registrovano za obavljanje delastnosti u Agenciji za privredne register (dokaz-izvod APR) ili da je organizovano na drugi način u cilju obavljanja drugih delatnosti kao što su humanitarne organizacije, sportska društva, sindikalne organizacije, kulturno-umetnička društva , udruženja građana i sl.

RADUN AVIA se ovim pravilima obavezuje da :

 • Omogući posedovanje loyalty kartice svakom  fizičkom licu koje poseduje i prikaže validnu identifikacionu dokumentaciju.
 • U skladu sa mogućnostima i trenutnim stanjem na tržištu, a sve u skladu sa važećim cenovnikom usluga i robe, omogući vlasnicima loyalty kartica popust prilikom  kupovine određene robe iz svog asortimana na svojim BS.
 • Radun Avia je u obavezi da jasno i na nedvosmislen način na svim  prodajnim mestima istakne obaveštenje o visini i uslovima popusta za vlasnike loyalty kartica, kao i da prilikom svake kupovine članu izda fiskalni račun.

RADUN AVIA zadržava jednostrano pravo na izmene ovih pravila o čemu će na odgovarajući način obavestiti vlasnike loyalty kartica – na prodajnom mestu RADUN AVIA.

4) PLAĆANJE ROBE I USLUGA

Vlasnik loyalty kartice dužan je da PRE kupovine robe ili usluga prikaže loyalty karticu ovlašćenom licu na maloprodajnom objektu, kako bi mogao ostvariti prava koja mu kartica omogućuje.

Vlasnik loyalty kartice dužan je da odmah plati preuzetu robu i usluge u gotovini u celokupnom iznosu umanjenom za iznos popusta koji se u tom trenutku primenjuje.

Vlasnik Loyalty kartice pod punom  moralnom, i materijalnom odgovornošću potvrđuje da neće koristiti karticu protivno ovim pravilima.

5) CENA ROBE I USLUGA

Cena robe i usluga koje kupac preuzima, u skladu sa ovim ugovorom, je maloprodajna cena na dan preuzimanja određena od strane RADUN AVIA, sa pripadajućim popustima, koje određuje RADUN AVIA  u zavisnosti od tržišnih uslova.

O popustima i njihovim preciznim iznosima RADUN AVIA će odlučivati periodično, a obaveštenje o tome, na jasan i nedvosmislen način biti dostupno na prodajnom mestu RADUN AVIA.

Ova brošura sadrži zahtev za izdavanje kartice, na dnu koje se nalazi potvrda o prijemu od strane Radun AVIA d.o.o. koju će Vam zaposleni overiti i koja služi kao dokaz da ste zahtev predali.

Uz popuste na naftne derivate, vlasnici LOYALTY kartica ostvaruju pravo i na popuste na određene artikle iz našeg dopunskog asortimana. Obaveštenje o tome koji su artikli sniženi će biti jasno i nedvosmisleno istaknuti na svim Radun AVIA prodajnim mestima.